fbpx

Intolerantie

Ook Jongeren Netwerk Limburg (JNL) maakt zich, net als vele anderen waaronder de Limburgse politiek, zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving. JNL is blij met het verzoek vanuit de provincie om eens na te denken over nieuwe initiatieven om intolerantie, specifiek onder jongeren, aan te pakken. Belangrijk aandachtspunt is hierbij uit te gaan van niet-islamitische radicalisering omdat aan jihadisme reeds aandacht wordt gegeven via andere organisaties. Denk hierbij aan intolerantie tegenover politici, hulpverleners en personen met een andere sekse en/of geaardheid.

Contact met elkaar leidt tot kennisoverdracht en uitwisseling van goede ervaringen. Uiteraard heeft het JNL, als Maatschappelijke Organisatie van provinciaal belang die zich al jaren inzet voor het verbeteren van de positie van jongeren in Limburg, niet stilgezeten. De afgelopen jaren is via diverse projecten – mogelijk gemaakt door Provincie Limburg – reeds ingezet op intolerantie en de gevolgen die dit heeft.

Doel

Een gedragsverandering onder jongeren, ouders/verzorgers, professionals en leiders/bestuurders die merkbaar en zichtbaar is en die leidt tot:

  • Meer onderling begrip, tolerantie en acceptatie jegens mensen en/of groepen met een publieke functie, andere achtergrond, religie, geaardheid en/of sekse
  • Het meer aanspreken en bevragen van de ander op de ervaren en vermeende verschillen en tegenstellingen, zonder daarbij het respect voor de ander te verliezen
  • Een verminderd angst en wantrouwen jegens anderen
  • Waarheidsvinding à mensen gaan zelf op zoek naar feiten en gegevens over de werkelijkheid (educate yourself)

Toelichting

JNL borduurt vanuit de opgedane ervaringen graag voort op de succesvolle aanpak en ervaringen die zijn opgedaan met jongeren om intolerantie en onbegrip te voorkomen. Samen met anderen wenst zij graag een initiatief te ontwikkelen binnen de kaders van de Sociale Agenda (art 3.2: veilig opvoeden & opgroeien) van de Provincie Limburg, dat specifiek oog heeft voor de eerdergenoemde intolerantie. Het verzoek vanuit de provincie komt als geroepen. Het spreekt voor zich dat samenwerking gezocht wordt met relevante anderen, de Maatschappelijke Organisaties die zich richten op jongeren voorop.  Op 13 oktober 2016 vond in Ysselsteyn (Venray) een bijeenkomst plaats met personen uit diverse organisaties. Er werd gebrainstormd over de inhoud van het project. Momenteel wordt er gewerkt aan het projectvoorstel, dat vervolgens bij de provincie wordt ingediend.

  • Gemeente Venray heeft zich exclusief verbonden aan het project als pilotgemeente.
  • Het project had eerder de naam ‘radicalisering’, deze is in samenspraak met de belanghebbenden aangepast om verwarring te voorkomen aangezien vaak werd gedacht dat het enkel over islamitische radicalisering ging.
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit project, mail dan naar info@jnl.org of bel ons op 026-3723428. Ook voor vragen over dit project kunt u hier terecht.