fbpx

Privacystatement

Jongeren Netwerk Limburg (afgekort: JNL) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JNL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt o.a. voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Met ‘andere partijen’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten zodra dit aan de orde moet zijn (o.a. Mailchimp voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief);
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als JNL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Op de navolgende pagina’s wordt aandacht besteed aan:

 1. De verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden;
 2. De verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers;
 3. De verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en freelance vrijwilligers.
 4. De verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan het jongerenpanel (Youth Perspective);
 5. De verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees;

 

Ad.1. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

 Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door JNL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Het (eventueel) informeren over ontwikkelingen binnen de organisatie en/of uitnodigen voor bijeenkomsten anders dan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt JNL de volgende persoonsgegevens van de verenigingsleden:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Contactpersoon;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

De persoonsgegevens worden door JNL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Ad.2. Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers worden door JNL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de hiervoor genoemde doelstelling(en) worden door JNL de volgende persoonsgegevens van opdrachtgevers en leveranciers gevraagd:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

De persoonsgegevens worden door JNL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Ad.3. Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en freelancers

 Persoonsgegevens van bestuursleden en freelancers worden door JNL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Het (eventueel) informeren over ontwikkelingen binnen de organisatie en/of uitnodigen voor bijeenkomsten anders dan de Dagelijkse Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergadering (DB en ALV). 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de vaststellingsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt JNL de volgende persoonsgegevens van de bestuursleden en freelancers: 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Contactpersoon;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres. 

De persoonsgegevens worden door JNL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Ad.4. Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan het jongerenpanel (Youth Perspective) 

Persoonsgegevens van deelnemers aan het jongerenpanel worden door JNL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Het benaderen voor onderzoeken en POLL’s, uitgevoerd door en/of via JNL;
 • Het uitnodigen voor bijeenkomsten die zijn bedoeld om de deelnemer te consulteren en/of raadplegen;
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de inschrijving voor deelname aan het jongerenpanel.Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt JNL de volgende persoonsgegevens van de deelnemers aan het jongerenpanel: 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres.

 Uw persoonsgegevens worden door JNL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de duur dat men aangemeld is en ingeschreven staat.

Ad.5. Verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de website www.jnl.org

De website informeert bezoekers over Jongeren Netwerk Limburg. Daarnaast kan er contact worden gezocht via het contactformulier. Wordt de website bezocht of bent u ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan verwerkt JNL uw persoonsgegevens. In dit onderdeel leest u specifiek welke gegevens dit zijn en wat JNL daarmee doet.

 Soort gegevens

Op jnl.org verwerken wij, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Bij het invullen van het contactformulier voor aanvragen van meer informatie wordt uw naam en mailadres gevraagd en uw persoonlijk bericht.

Cookies

Deze site maakt gebruik van een cookie van YouTube ten behoeve van het kunnen tonen van video’s op de website. Ook gebruikt deze website een plug-in om de LinkedIn-pagina te delen. Lees de privacyverklaring van YouTube en LinkedIn om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Contactformulier meer informatie

Als u het contactformulier op jnl.org invult met het verzoek voor meer informatie, of JNL een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen en u een reactie te kunnen geven op uw vraag of verzoek. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox van onze webhostingsprovider en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een klantrelatie uit de correspondentie ontstaat. Dan worden deze gegevens in ons relatiebestand verwerkt.

 Digitale nieuwsbrief

Onze relaties, klanten, en andere geïnteresseerden die zich daarvoor inschrijven, sturen wij maximaal 2 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief toe. In deze nieuwsbrief wordt nieuws aangeboden over Jongeren Netwerk Limburg en haar activiteiten. Wij maken voor onze digitale nieuwsbrief gebruik van Mailchimp en hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Daarnaast vragen we naar je voornaam om de nieuwsbrief te personaliseren. Het is altijd mogelijk om uit te schrijven voor onze nieuwsbrief via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Wij verwijderen de gegevens dan uit de verzendlijst.

 Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij maken voor onze digitale nieuwsbrief gebruik van Mailchimp en hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Voor al het overige verstrekken wij uitdrukkelijk geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

 Verstrekking aan derden

 De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.  Enkel en alleen voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp, waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 Minderjarigen

 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Bewaartermijn

 JNL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zie ad. 1 t/m 5 voor de specifieke bewaartermijnen per verwerking.

 

Beveiliging

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens JNL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

 Klachten

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 Jongeren Netwerk Limburg

Stationsstraat 4
6131 AZ Sittard
026-3723428
info [at] jnl.org